;

Το Μπορούμε στο Άμστερνταμ

Δευ 18 Ιουλίου 2022

Στις 4-5 Ιουλίου βρεθήκαμε στο Άμστερνταμ για να συμμετέχουμε στην πρώτη διά ζώσης συνάντηση με τους υπόλοιπους εταίρους μας στο πλαίσιο του Erasmus + έργου FOOD RESCUE.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης είχαμε την ευκαιρία- μεταξύ άλλων- να παρουσιάσουμε και να αναλύσουμε τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων που έχουμε χορηγήσει πιλοτικά σε σχολεία στην Ελλάδα με στόχο τη διερεύνηση του επιπέδου γνώσης των εκπαιδευτικών γύρω από το θέμα της σπατάλης τροφίμων και του περιβαλλοντικού αντικτύπου, καθώς και να ενημερώσουμε για τα σχέδια μαθήματος που υλοποιούμε σε μαθητές Δημοτικού στο πλαίσιο του προγράμματος «Μπορούμε στο Σχολείο».

Στόχος του FOOD RESCUE είναι ο σχεδιασμός ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος μέσα από το οποίο εκπαιδευτικοί και μαθητές θα μπορούν να ενημερωθούν γύρω από το θέμα της σπατάλης τροφίμων, την κλιματική εκπαίδευση, τη βιώσιμη και υπεύθυνη κατανάλωση κ.α.

Στα επόμενα βήματα του έργου είναι ο σχεδιασμός της διδακτέας ύλης FOOD RESCUE η οποία θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό για τα απόβλητα τροφίμων και την κλιματική αλλαγή, πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, εργαλεία συμμετοχής νέων, εργαλεία αξιολόγησης αποτελεσμάτων.

To έργο FOOD RESCUE το οποίο υλοποιείται σε 5 ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Γαλλία, Ελλάδα, Κύπρο και Ολλανδία) θα συνδράμει στην ενίσχυση του κλιματικού αλφαβητισμού, την υιοθέτηση νέων προτύπων κατανάλωσης καθώς και στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.