;

Συμμετοχή στη συνεδρίαση των μελών της Πλατφόρμας της Ε.Ε. για τις απώλειες και τη σπατάλη τροφίμων

Κυρ 23 Δεκεμβρίου 2018

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον συμμετείχαμε στη συνεδρίαση των μελών της Πλατφόρμας εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απώλειες και τη σπατάλη τροφίμων, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεθνείς Οργανισμοί, αρχές των κρατών-μελών της Ε.Ε, οργανώσεις διάσωσης & αναδιανομής τροφίμων, πανεπιστήμια, αντιπροσωπευτικές οργανώσεις από όλη την αλυσίδα –παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης- τροφίμων, όλοι αποφασισμένοι να συνεχίσουν δυναμικά τη δράση για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.

Ενημερωθήκαμε και Ανταλλάξαμε πληροφορίες, γνώσεις και καλές πρακτικές σχετικά με δράσεις της οργανωμένης Κοινωνίας των Πολιτών, πρωτοβουλίες κρατών μελών της Ε.Ε, συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων, μελέτες πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με την πρόοδο στη στρατηγική της Ε.Ε για την Κυκλική Οικονομία και τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την αναθεωρημένη ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα κράτη μέλη υποχρεούνται μέχρι το 2020 να υιοθετήσουν πρόγραμμα δράσης για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων, να προσαρμόσουν το νομοθετικό τους πλαίσιο καθώς και να παράσχουν ποσοτικά στοιχεία για τα επίπεδα σπατάλης.

Επίσης, συζητήσαμε για το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με τη δωρεά τροφίμων (κίνητρα/εμπόδια) και τις πρακτικές αναδιανομής που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη.