;

Συμμετοχή Μπορούμε στη συνεδρίαση Πλατφόρμας εμπειρογνωμόνων ΕΕ

Τρι 07 Νοεμβρίου 2023

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον συμμετέχουμε στη διήμερη συνεδρίαση της Πλατφόρμας ΕΕ για την Απώλεια και τη Σπατάλη των Τροφίμων, που διεξάγεται στις Βρυξέλλες στις 7 και 8 Νοεμβρίου.

Κατά το πρώτο μέρος των εργασιών, πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση των μελών της Πλατφόρμας και του Πάνελ Ευρωπαίων Πολιτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σπατάλη τροφίμων επελέγη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως το πρώτο πεδίο πολιτικής, που αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης του Πάνελ. Οι ομάδες πολιτών, προερχομένων και από τα 27 κράτη μέλη, αποτελούν νέο θεσμό συμμετοχικής δημοκρατίας και συγκαλούνται για να εξετάζουν καίρια ζητήματα πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ.

Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν οι συστάσεις που έχει εκπονήσει το Πάνελ με στόχο τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στην ΕΕ, εστιάζοντας στους ακόλουθους τρεις άξονες: α) συνεργασίες κατά μήκος της αλυσίδας αξίας τροφίμων, β) πρωτοβουλίες επιχειρήσεων τροφίμων και γ) δράσεις για τη συμπεριφορική αλλαγή καταναλωτών.

Ακολουθεί σήμερα και αύριο η 14η συνεδρίαση της Πλατφόρμας ΕΕ σε Ολομέλεια, που συγκάλεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην οποία εκπροσωπούνται Διεθνείς Οργανισμοί (ΟΗΕ- FAO, UNEP και ΟΑΣΑ), αρχές των κρατών-μελών ΕΕ, φορείς εκπροσώπησης από όλη την αλυσίδα αξίας τροφίμων, οργανώσεις Κοινωνίας των Πολιτών, πανεπιστήμια.

Στο επίκεντρο των εργασιών μας βρίσκονται η αξιολόγηση της προόδου για την επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 12.3, και αντίστοιχα οι πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Στη βάση των επικαιροποιημένων στοιχείων για τα επίπεδα σπατάλης στην ΕΕ σε όλα τα στάδια της αλυσίδας, καθώς και τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για θέσπιση νομικά δεσμευτικών στόχων μείωσης σε επίπεδο ΕΕ, θα ανταλλάξαμε απόψεις για τον τρόπο καθορισμού των ποσοτικών στόχων και την υποστήριξη των κρατών μελών στην επίτευξή τους.

Τέλος, όπως σε κάθε συνεδρίαση (και στο περιθώριο των εργασιών!) θα ανταλλάξουμε πληροφορίες και καλές πρακτικές σχετικά με πολιτικές που υλοποιούνται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα –εθελοντικά σύμφωνα συνεργασίας, δράσεις οργανώσεων αναδιανομής τροφίμων, μελέτες πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων.

Είναι τιμή για το Μπορούμε ότι έχει επιλεγεί ως Μέλος και συμμετέχει από το 2016, καθώς και κατά την τρέχουσα θητεία στην πλατφόρμα εμπειρογνωμόνων της ΕΕ.

Με ενθουσιασμό και επιμονή, σε συνεργασία και συντονισμένη δράση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, το Μπορούμε θα συνεχίσει να συμβάλλει στη συλλογική προσπάθεια για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα!