;

Προς μια δημόσια πολιτική για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα

Δευ 30 Νοεμβρίου 2020

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μετά από πολλά χρόνια τίθεται και στην Ελλάδα το  νομοθετικό πλαίσιο για μια δημόσια πολιτική σχετικά με τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.

Πρόκειται για ένα πρώτο, αλλά πολύ σημαντικό βήμα με στόχο την ενεργοποίηση της Πολιτείας, την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των πολιτών, καθώς και την κινητροποίηση των εμπλεκόμενων μερών για μια ουσιαστική αλλαγή στάσης σε ένα τόσο σημαντικό περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό ζήτημα.

Τίθεται, επίσης, η βάση για την εκκίνηση συστηματικής καταμέτρησης των εθνικών επιπέδων σπατάλης σε κάθε στάδιο της αλυσίδας τροφίμων, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τον καθορισμό ποσοτικού στόχου μείωσης, καθώς και για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων μέτρων.

Το Μπορούμε μέσω της καθημερινής δραστηριοποίησης για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα, και τη συμμετοχή στην Πλατφόρμα Εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε. συμβάλλει εδώ και χρόνια ενεργά στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού πλαισίου.

Επιπρόσθετα, με την πρόσφατη εκκίνηση της Συμμαχίας για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων στην Ελλάδα, έχουμε δημιουργήσει το πλέον κατάλληλο όχημα για τη βέλτιστη εκπροσώπηση όλων των μερών, την ανάπτυξη συνεργειών, τη δυναμική κινητοποίηση και συντονισμένη δράση για την παραγωγή ουσιαστικών αποτελεσμάτων.

Καθώς ένας από τους στόχους της Συμμαχίας είναι να αποτελεί και forum διαβούλευσης, θεωρούμε σημαντική τη δημιουργική της συμβολή στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενσωμάτωση της αναθεωρημένης νομοθεσίας Ε.Ε. για τα απόβλητα (ως προς τις διατάξεις που αποσκοπούν στην πρόληψη και μείωση της σπατάλης τροφίμων).

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό σχέδιο νόμου, όπως έχει κατατεθεί προς δημόσια διαβούλευση: http://www.opengov.gr/minenv/?p=11427