;

Νομικά δεσμευτικοί ποσοτικοί στόχοι μείωσης σπατάλης τροφίμων στην Ε.Ε.

Τετ 05 Ιουλίου 2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση νομικά δεσμευτικών ποσοτικών στόχων μείωσης της σπατάλης τροφίμων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να επιταχυνθεί η πρόοδος συμβολής της Ε.Ε. προς την επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ 12.3 (μείωση κατά 50% ως το 2030).

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εκ νέου αναθεώρησης της νομοθεσίας Ε.Ε. για τα απόβλητα, η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση νομικής υποχρέωσης για τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να μειώσουν τη σπατάλη τροφίμων μέχρι το 2030:

-          κατά 10% στο στάδιο της επεξεργασίας & μεταποίησης τροφίμων σε σχέση με τα επίπεδα του 2020,

-          κατά 30% (κατά κεφαλήν), σωρευτικά στα στάδια του λιανικού εμπορίου και της κατανάλωσης (εστίαση, νοικοκυριά) σε σχέση με τα επίπεδα του 2020.

Η πρόταση της Επιτροπής θα εξεταστεί –κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Σημειώνεται σχετικά ότι τα εθνικά επίπεδα σπατάλης τροφίμων κατά το 2020, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχουν υποβάλει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές και έχουν δημοσιευθεί από τη Eurostat, ανέρχονται συνολικά σε >2 εκατομμύρια τόνους και επιμερίζονται ως εξής στα επιμέρους στάδια της αλυσίδας αξίας τροφίμων:

Πρωτογενής παραγωγή: 372.204,348

Επεξεργασία και μεταποίηση: 375.158,060

Λιανεμπόριο και άλλη διανομή τροφίμων: 150.471,860

Εστιατόρια και υπηρεσίες εστίασης: 220.032,001

Νοικοκυριά: 930.322,652

ΣΥΝΟΛΟ: 2.048.188

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Food waste reduction targets - proposal: https://food.ec.europa.eu/safety/food-waste/eu-actions-against-food-waste/food-waste-reduction-targets_en

Frequently Asked Questions: Reducing Food Waste in the EU:  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_3566

πήγή φωτογραφίας και περιεχομένου: Ευρωπαϊκή Επιτροπή