;

Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δωρεά τροφίμων

Παρ 03 Νοεμβρίου 2017

Οι «κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη δωρεά τροφίμων», ένα βασικό παραδοτέο του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, εκπονήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε στενή συνεργασία με τα μέλη της πλατφόρμας της ΕΕ για τις απώλειες και τη σπατάλη τροφίμων, στην οποία συμμετέχει ενεργά και το Μπορούμε.

Στόχο έχουν να αποσαφηνίσουν τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ (π.χ. ασφάλεια τροφίμων, υγιεινή των τροφίμων, ιχνηλασιμότητα, παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές, ευθύνη, ΦΠΑ κ.λπ.) και να διευκολύνουν τη συμμόρφωση των δωρητών και των αποδεκτών τροφίμων με τις οικείες απαιτήσεις.

Δεδομένου ότι οι ποσότητες τροφίμων που αναδιανέμονται αντιστοιχούν σε μικρό ποσοστό της συνολικής ποσότητας των περισσευούμενων τροφίμων στην ΕΕ, οι κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν να συμβάλουν στην άρση των εμποδίων - εντός του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ- προς διευκόλυνση της δωρεάς τροφίμων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ εστιάζουν στα ζητήματα που αντιμετωπίζονται ενιαία σε επίπεδο ΕΕ, και συνεπώς έρχονται να συμπληρώσουν τις αντίστοιχες που ήδη ισχύουν ή θα θεσπιστούν σε εθνικό και/ή τομεακό επίπεδο.

Μάλιστα η Επιτροπή προτρέπει ένθερμα τη θέσπιση συναφών κανόνων και κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη δωρεά τροφίμων σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να καθοριστούν με σαφήνεια για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη οι κανόνες και το πλαίσιο λειτουργίας που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων, καθώς και των κανόνων σχετικά με την ευθύνη.  

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η δωρεά τροφίμων, οι εθνικές αρμόδιες αρχές μπορεί να εξετάσουν τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων, καθώς και την υλοποίηση δραστηριοτήτων ενημέρωσης, επικοινωνίας και κατάρτισης.

Από πλευράς του το Μπορούμε θα συνεχίσει να συμβάλλει στη διευκόλυνση της κοινωφελούς προσφοράς περισσευούμενων τροφίμων μέσω του απλού και αποτελεσματικού του μηχανισμού διάσωσης & προσφοράς, καθώς και στη διάδοση των ασφαλών πρακτικών αναδιανομής τροφίμων σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Τέλος, στόχος μας είναι η διαμόρφωση –από κοινού με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη- αντίστοιχων εθνικών κατευθυντηρίων γραμμών/πλαισίου κανόνων.