Το Μπορούμε συμμετέχει στην πλατφόρμα της Ε.Ε. για την Απώλεια και τη Σπατάλη των Τροφίμων

EU Conf_NOV16_3Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχουμε στην πρώτη συνεδρίαση της πλατφόρμας της Ε.Ε. για την Απώλεια και τη Σπατάλη των Τροφίμων (FLW) που διεξάγεται σήμερα στις Βρυξέλλες. Μας τιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι επιλέχθηκε το Μπορούμε να συμμετέχει στις εργασίες της ομάδας εμπειρογνωμόνων της πλατφόρμας.

Τα μέλη της πλατφόρμας απαρτίζουν εκπρόσωποι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που εμπλέκονται στην πρόληψη σπατάλης τροφίμων και εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, αντιπροσωπευτικές ευρωπαϊκές οργανώσεις και ομοσπονδίες από όλο το φάσμα της αλυσίδας τροφίμων, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όργανα της Ε.Ε., διεθνείς οργανισμοί. 

Κύριος στόχος της πλατφόρμας είναι να συνδράμει την Επιτροπή στον προσδιορισμό και στην ιεράρχηση των πρωτοβουλιών που πρέπει να αναληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα βοηθήσει, επίσης, στον προσδιορισμό και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ενώ θα διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήσαμε για τα σημαντικότερα θέματα που αντιμετωπίζουν σήμερα όσοι καθημερινά «μάχονται» για τη μείωση της σπατάλης, όπως η σημασία της πρόληψης και της ασφάλειας τροφίμων που σώζονται και προσφέρονται, τα προβλήματα ορθής καταμέτρησης και καταγραφής της σπατάλης, η μείωση της σπατάλης σε κάθε στάδιο της αλυσίδας τροφίμων και πως η Ε.Ε. γενικότερα οφείλει να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην διάσωση και προσφορά τροφίμων παρά στην απλή αγορά νέων για τη στήριξη ωφελούμενων. Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι που παρατηρούμε πως το Μπορούμε όχι μόνο καλύπτει αυτά τα θέματα με τα προγράμματα του, αλλά και ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υιοθετούνται σταδιακά οι θέσεις της οργάνωσης μας σε πολλά από επί μέρους ζητήματα. 

Η δημιουργία της πλατφόρμας αυτής εντάσσεται στο σχέδιο δράσης, που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να υποστηρίξει τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια κυκλική οικονομία. Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι προτεινόμενες δράσεις θα συμβάλουν στο «κλείσιμο του κύκλου» ζωής των προϊόντων μέσω αυξημένης ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης, αποφέροντας οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και για την οικονομία.

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της Ε.Ε. για την κυκλική οικονομία, περιλαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα και εργαλεία για την επίτευξη του στόχου της μείωσης των απορριμμάτων τροφίμων κατά 50% έως το 2030, σύμφωνα και με τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που έχει εγκρίνει ο ΟΗΕ.

Ειδικότερα, σχετικά με την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων προβλέπονται μέτρα, όπως:

  • ανάπτυξη κοινής ενωσιακής μεθοδολογίας για τη μέτρηση της σπατάλης τροφίμων και προσδιορισμός σχετικών δεικτών
  • δημιουργία πλατφόρμας για την Απώλεια και τη Σπατάλη των Τροφίμων
  • λήψη μέτρων για την αποσαφήνιση της νομοθεσίας της Ε.Ε. σχετικά με τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, προκειμένου να διευκολυνθεί η αναδιανομή των ασφαλών τροφίμων σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη και, όπου είναι ασφαλές, η χρησιμοποίηση τροφίμων και υποπροϊόντων –μη κατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση- στην παραγωγή ζωοτροφών
  • ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τη διευκόλυνση της  δωρεάς τροφίμων και διερεύνηση τρόπων συμμόρφωσης με την οικεία ενωσιακή νομοθεσία (ασφάλεια τροφίμων, ιχνηλασιμότητα, νομική ευθύνη, ΦΠΑ, κ.α.)
  • διερεύνηση βελτίωσης χρήσης της σήμανσης ημερομηνίας λήξης από φορείς της αλυσίδας τροφίμων και κατανόησης της από τους καταναλωτές, ιδίως της ετικέτας «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από»

Η δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία συνοδεύεται από 4 νομοθετικές προτάσεις, στο πλαίσιο των οποίων, και ειδικότερα στην πρόταση αναθεώρησης της Οδηγίας για τα απόβλητα, εμπεριέχονται και μέτρα σχετικά με την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να λάβουν μέτρα για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων.
Τα νομοθετικά κείμενα βρίσκονται υπό επεξεργασία στο Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σημειώνεται ότι, σε συνέχεια και της παρέμβασης πολλών ευρωπαϊκών ΜΚΟ, οι τροπολογίες κινούνται προς την κατεύθυνση της θέσπισης δεσμευτικού, φιλόδοξου ποσοτικού στόχου ως προς τη μείωση της σπατάλης τροφίμων από τα κράτη μέλη.

Σε κάθε περίπτωση, καθίσταται απαραίτητη η διεξαγωγή αξιόπιστης, εμπεριστατωμένης έρευνας στην Ελλάδα με ποσοτικά στοιχεία, ώστε να υπάρχει «σημείο εκκίνησης» για την επίτευξη του στόχου, καθώς και ποιοτική ανάλυση, προκειμένου να επιλεγούν τα κατάλληλα μέτρα στο εθνικό πρόγραμμα που θα καταρτίσει κάθε κράτος μέλος.